ЗАНИМАНИЯТА ЗАПОЧВАТ С ТЕСТ ПО БЕЛ , КОЙТО УСТАНОВЯВА КАКТО ЗНАНИЯТА, ТАКА И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ  ПРОПУСКИ   ПО ИЗУЧАВАНИЯ В ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ МАТЕРИАЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УСПЕШНА  МАТУРА .

СЛЕД  УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОПУСКИ НА ВСЕКИ ЕДИН УЧЕНИЦИ, СЕ ЗАПОЧВА РАБОТА ПО ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ. ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ ЕЗИКОВИ И ЛИТЕРАТУРНИ УПРАЖНЕНИЯ, АНАЛИЗИРАТ СЕ И СЕ ОБЯСНЯВАТ ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ.

  РАБОТИ СЕ ПО ВСИЧКИ ДЯЛОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГРАМАТИКА:

   ФОНЕТИКА  - ИЗУЧАВА СЕ ЗВУКЪТ И ЗВУКОВИТЕ ПРОМЕНИ В ДУМИТЕ;
   МОРФОЛОГИЯ  - ИЗУЧАВА СЕ ДУМАТА КАТО СЛОВОФОРМА;
   СИНТАКСИС  - ИЗУЧАВАТ СЕ ЗАКОНИТЕ, ПО КОИТО ДУМИТЕ СЕ СВЪРЗВАТ;
   ЛЕКСИКОЛОГИЯ  - ИЗУЧАВА СЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ И ДР.

В ЗАНИМАНИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО БЕЛ СЕ НАБЛЯГА ВЪРХУ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР :


   ПРАВОПИСНА НОРМА;
   ГРАМАТИЧНА НОРМА;
   ПУНКТУАЦИОННА НОРМА;
   ЛЕКСИКАЛНА НОРМА;
   ЛИТЕРАТУРА;
   ТЕКСТ.

   ВНИМАТЕЛНО  И  ЗАДЪЛБОЧЕНО СЕ АНАЛИЗИРАТ:

   ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ ОТ  ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КОНСПЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРА   ;
   СЪЗДАВАТ СЕ НАВИЦИ ЗА ЛИТЕРАТУРНО МИСЛЕНЕ;
   ДОБИВАТ СЕ ЗНАНИЯ, ГАРАНТИРАЩИ ОТЛИЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ.

УРОЦИТЕ  ЗА  МАТУРА  СА ИЗЦЯЛО СЪОБРАЗЕНИ С  ИЗИСКВАНИЯТА НА МОН  И ФОРМАТА НА ИЗПИТА.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА:  
МАТУРАТА ПО БЕЛ  ВКЛЮЧВА 41 ЗАДАЧИ:
 1.  40 ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 70

   ЗАДАЧИ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП С ЧЕТИРИ ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРА, ОТ КОИТО САМО ЕДИН Е ВЕРЕН;
   ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР.

2. ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АРГУМЕНТАТИВЕН ТЕКСТ, СВЪРЗАН С ХУДОЖЕСТВЕНА ТВОРБА ИЛИ С ОТКЪС ОТ НЕЯ, С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 30.  
ОБЩИЯТ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ Е 100.

  ГАРАНТИРАМ ПОСТИГАНЕ НА   ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ И  КАЧЕСТВЕНА ПОДГОТОВКА .
 

КОНТАКТ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
ТЕЛЕФОН:  0884549733  
ЕЛ. ПОЩА: prepodavam@abv.bg
доц.  РУМЯНА ХРИСТОВА

Подготовка за матура в 12. клас

ДЪРЖАВНИЯТ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЕЛ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ. 

 

КУРСЪТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ИМА ЗА ЦЕЛ ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАВЪРШВАЩИ 12 КЛАС, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ( МАТУРИ ). ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ УЧЕНИЦИ ПОЛАГАТ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА   (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО) И ЕДИН ПРЕДМЕТ ПО ИЗБОР.

ОЦЕНКАТА ОТ МАТУРАТА СЕ ПРИЗНАВА ВМЕСТО ПРИЕМЕН ИЗПИТ В МНОГО УНИВЕРСИТЕТИ У НАС И В ЧУЖБИНА.

ПРОГРАМА НА ЗАНИМАНИЯТА: