Уроци по Български език и Литература

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА В 12. КЛАС

ДЪРЖАВНИЯТ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЕЛ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ.  

КУРСЪТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ИМА ЗА ЦЕЛ ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАВЪРШВАЩИ 12 КЛАС, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ( МАТУРИ ). ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ УЧЕНИЦИ ПОЛАГАТ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА   (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО) И ЕДИН ПРЕДМЕТ ПО ИЗБОР.

ОЦЕНКАТА ОТ МАТУРАТА СЕ ПРИЗНАВА ВМЕСТО ПРИЕМЕН ИЗПИТ В МНОГО УНИВЕРСИТЕТИ У НАС И В ЧУЖБИНА.

ПРОГРАМА НА ЗАНИМАНИЯТА:

ЗАНИМАНИЯТА ЗАПОЧВАТ С ТЕСТ ПО БЕЛ , КОЙТО УСТАНОВЯВА КАКТО ЗНАНИЯТА, ТАКА И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ  ПРОПУСКИ   ПО ИЗУЧАВАНИЯ В ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ МАТЕРИАЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УСПЕШНА  МАТУРА .

СЛЕД  УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОПУСКИ НА ВСЕКИ ЕДИН УЧЕНИЦИ, СЕ ЗАПОЧВА РАБОТА ПО ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ. ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ ЕЗИКОВИ И ЛИТЕРАТУРНИ УПРАЖНЕНИЯ, АНАЛИЗИРАТ СЕ И СЕ ОБЯСНЯВАТ ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ.

  РАБОТИ СЕ ПО ВСИЧКИ ДЯЛОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГРАМАТИКА:

 

 • ФОНЕТИКА  - ИЗУЧАВА СЕ ЗВУКЪТ И ЗВУКОВИТЕ ПРОМЕНИ В ДУМИТЕ;
 • МОРФОЛОГИЯ  - ИЗУЧАВА СЕ ДУМАТА КАТО СЛОВОФОРМА;
 • СИНТАКСИС  - ИЗУЧАВАТ СЕ ЗАКОНИТЕ, ПО КОИТО ДУМИТЕ СЕ СВЪРЗВАТ;
 • ЛЕКСИКОЛОГИЯ  - ИЗУЧАВА СЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ И ДР.

В ЗАНИМАНИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО БЕЛ СЕ НАБЛЯГА ВЪРХУ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР:

 • ПРАВОПИСНА НОРМА;
 • ГРАМАТИЧНА НОРМА;
 • ПУНКТУАЦИОННА НОРМА;
 • ЛЕКСИКАЛНА НОРМА;
 • ЛИТЕРАТУРА;
 • ТЕКСТ.

    ВНИМАТЕЛНО

  И  ЗАДЪЛБОЧЕНО СЕ АНАЛИЗИРАТ:

УРОЦИТЕ ЗА  МАТУРА СА ИЗЦЯЛО СЪОБРАЗЕНИ С  ИЗИСКВАНИЯТА НА МОМН И ФОРМАТА НА ИЗПИТА.

 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА:  

МАТУРАТА ПО БЕЛ 

 ВКЛЮЧВА 41 ЗАДАЧИ:

  1.  40 ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 70

 • ЗАДАЧИ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП С ЧЕТИРИ ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРА, ОТ КОИТО САМО ЕДИН Е ВЕРЕН;
 • ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР.

 2. ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АРГУМЕНТАТИВЕН ТЕКСТ, СВЪРЗАН С ХУДОЖЕСТВЕНА ТВОРБА ИЛИ С ОТКЪС ОТ НЕЯ, С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 30.  

ОБЩИЯТ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ Е 100.

   ГАРАНТИРАМ ПОСТИГАНЕ НА   

ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ И КАЧЕСТВЕНА ПОДГОТОВКА